Meditaties

UIT VRIJE WIL

Een meditatie bij de Dordtse leerregels. 

 

De komende tijd wil ik met u graag stilstaan bij de Dordtse Leerregels. Nog altijd een prachtige en actuele belijdenis, die ons wil wapenen tegen duivelse aanvechtingen in allerlei vormen. Ik noem die aanvechtingen duivels, omdat ze ook werkelijk van Satan zijn ingegeven. Wanneer hij wijst op de lees verder...


DE GAVE VAN HET GELOOF

Een meditatie over het gegeven geloof

 

Alle mensen hebben in Adam gezondigd en God had dan ook niemand onrecht gedaan als Hij alle mensen in hun ellende had gelaten.  Maar God heeft Zijn Zoon gezonden. Ieder die in deze Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dat mag verkondigd worden, wanneer God en aan wie God dat wil laten horen. Dat is in het kort de inhoud van de eerste drie artikelen uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels. Een bekend thema voor lees verder...


DE UITVERKIEZING

Een meditatie over de uitverkiezing

 

In ons nadenken over de uitverkiezing beginnen we vaak bij ons geloof. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat het geloof om zo te zeggen het eerste is wat een mens van zijn uitverkiezing merkt. Hij voelt en weet zich gegrepen. Hij is gaan geloven en zijn leven is veranderd. Hij houdt rekening met de HERE en probeert heilig te leven. En van daaruit lees verder...


DE BRON VAN HET GOEDE

Meditatie over God als bron van al het goede 

 

“Deze uitverkiezing is dus de bron van al het goede, dat tot behoud leidt” zeggen de Dordtse Leerregels in artikel 9 van het eerste hoofdstuk. Met de kennis van wat we tot nu toe uit de belijdenis hebben mogen leren betekent dat, dat Gods verkiezend werk het begin van alles is. Ook als we het hebben over het geloof of over de vruchten van de Geest, over het loven en prijzen van de HERE en over de levensheiliging, spreken we over lees verder...


ZEKERHEID

Meditatie over de zekerheid van de verkiezing

 

Bij de behandeling van artikel 11 uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels hebben we aan het eind stilgestaan bij de zekerheid van de verkiezing. Die zekerheid ligt uiteindelijk in Gods keus. Wat God besluit, staat onveranderlijk vast en wordt ook onveranderlijk uitgevoerd. Wat God weet alles en God kan alles. Dat is de troost van lees verder...

 


GOD HEEFT ONS LIEF

Meditatie over het liefhebben van God

 

Met artikel 15 uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels staan we voor één van de diepe en onbegrijpelijke beslissingen van de HERE. God is een God, Wiens gedachten hoger zijn dan die van ons. Hij zegt, dat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3: 9). Maar Hij gaat ook mensen voorbij, die weigeren Hem te volgen lees verder...

 


GODS LIEFDE

Meditatie over de liefde van God

 

De HERE zet in Maleachi 1 de verhoudingen recht. Hij spreekt daarmee ook ons – en meer persoonlijk nog – mijzelf aan. Zie ik in mijn leven het voorrecht nog wel dat ik uit Gods genade uit al die geslachten en volken gegrepen ben om bij Zijn volk te mogen horen? Leef ik met het wonder, dat ik deel mag uitmaken van een volk dat Gods eigendom is? Lees verder...


ONRUSTIG GELOOF

Meditatie over de voortdurende strijd met de duivel 

 

“Het geloof is een onrustig ding” zei Luther eens. We kunnen ons dat ook wel voorstellen, als we zijn eigen leven voor ogen houden. We kennen het verhaal over zijn voortdurende strijd met de duivel. Op de Wartburg laten ze nog graag de donkere vlek op de muur zien, die is ontstaan omdat Luther zijn inktpot naar de duivel toegooide. Luther heeft veel geschreven over zijn innerlijke aanvechtingen en worstelingen. Voor hem was de duivel heel concreet aanwezig. Daar had hij dan ook het oog op, toen hij zei dat het geloof een onrustig ding is. Lees verder...


GEBOREN VOOR DE HEMEL

Meditatie over verbondsautomatisme

 

Hoe komen we erbij om het thema van artikel 17 zo te formuleren: geboren voor de hemel? Is er dan toch sprake van wat wel het “verbondsautomatisme” wordt genoemd? Zijn de kinderen van de gelovigen al bij voorbaat zalig en hoeven gelovige ouders zich daar dus geen zorgen over te maken? Is er inderdaad sprake van een zekerheid, die door geen zonde meer kan worden afgebroken en wordt de christen alleen gevraagd schuld te belijden over de zonden die hij dagelijks doet, zonder dat zijn eeuwige redding daarmee gemoeid is?

 

We hopen  lees verder...de muzikale omlijsting op deze site wordt gebruikt met toestemming van

Jan Mulder

DOWNLOAD APP ANDROID

DOWNLOAD APP IOS